Holz Bio

Effektivt impregneringsmedel för skydd av trä mot mögel, blåröta och skadegörare.

Användningsområde
Medlet kan användas antingen fristående eller som grundfärg innan målning. Holz Bio kan användas både inom- och utomhus. Holz Bio används i nybyggda eller tidigare träskyddsbehandlade bostadshus, ekonomibyggnader, växthus, källare, stommar, läkt, kajer och andra konstruktioner; vid sågade och hyvlade byggelement eller rundtimmer som står i direkt kontakt med människor och djur och som angrips av aktiv biologisk nedbrytning. Holz Bio används inte på ytor som redan är behandlade med lack, färg eller annat hinnebildande vattenavvisande medel.

Fördelar

  • Svår att sköljas ur, den förbinder sig kemiskt med träet och minskar dess porighet;
  • Bildar ett treskikts bioskydd i träfibrer, ökar dess beständighet mot slitage och frost;
  • Påverkar inte möjligheter för limning och senare målning av träet;
  • Bevarar trätexturen, förhindrar inte luftcirkulationen;
  • Skyddar träet mot sprickbildning;
  • Bekämpar mögel-, svamp- och bakterieangrepp, skyddar träet mot röta, blåröta samt biologiska nedbrytningsprocesser orsakade av mögel, hussvamp (EN84) och träskadeinsekter.
  • Stoppar pågående biologiska nedbrytningsprocesser;
  • Skyddar träet utvändigt mot fuktabsorption, ökar dess frostbeständighet;
  • Brand- och explosionssäker, ofarlig och luktlös;
  • Holz Bio är varken toxisk eller cancerogen.

Användningsmetod
Holz Bio appliceras på underlaget som är rengjort från smuts, damm, bark mm, med hjälp av pensel eller svamp vid lägsta temperatur +5°C (fukthalten får inte överstiga 75%), i ett kar, under tryck eller i vaakuum, genom doppning, blötläggning eller autoklavbehandling. 2-3 skikt appliceras på ytan med hjälp av pensel eller svamp med 30-40 min intervall, som ger en normerad materialåtgång på inte mindre än 200 – 300 g/m2 (1 liter per 3-5 m2) beroende på ytans absorptionsförmåga. Efter 72 timmar är den behandlade och torkade ytan övermålningsbar. Medlet har färdigimpregnerat träet efter 7 dygn. Fryst trä bör inte behandlas! Undvik blandning med andra medel. Rör om väl innan användning. Eventuell fällning påverkar inte produktens kvalitet.

Säkerhetsföreskrifter
Holz Bio förvaras oåtkomligt för barn. Använd lämplig skyddsklädsel – handskar och skyddsglasögon eller -mask. Vid stänk i ögonen skölj omgående med rikligt med vatten. Vid behov kontakta läkare (om möjligt visa etiketten för läkare). Hanteras på väl ventilerad plats. Kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall.
Innehåller – verkningsämne: upp till 7,9% tillsatser, vatten. Förvaring och transport
Holz Bio förvaras och transporteras i hermetiskt tillsluten originalförpackning, avskilt från livsmedel. Vid frysning, behåller sina egenskaper även efter upptining och omrörning. Förvaringstid 36 månader.
Följ säkerhetsanvisningar vid hanteringen! Innehåller biocid. Innan användning läs igenom bruksanvisningen.
Biocidpreparatens registreringsnummer: 0426/08