HP Anti Rust

Antirostskydd för metaller, ändrar rosten till ett starkt skyddsskikt som hindrar rostens vidarespridning.

Användningsområde

HP Anti Rust används för behandling av nya metallprodukter innan målning, samt för metallprodukter som redan har rostskador. Medlet rekommenderas för skydd av bilar, båtar, trädgårdsredskap och andra metallprodukter mot rostangrepp. Antirostskydd kan inte användas på material som tidigare har ytbehandlats med lack, färg eller annat hinnebildande vattenavvisande medel.

Fördelar:

  • Ny formula, förbättrade miljöegenskaper;
  • Färg- och luktlös;
  • Svår att sköljas ur, förbinder sig kemiskt med metall;
  • Extra effektivt medel mot rostangrepp;
  • Bildar ett starkt skyddsskikt på metallytan som ger en ökad beständighet mot slitage och skyddar metallen mot aggressiv miljöpåverkan;
  • Skyddsskiktet tål 1500°C;
  • Stoppar pågående rostspridning;
  • Brand- och explosionssäkert.
  •  

Användningsmetod

HP Anti Rust appliceras på underlaget som är rengjort från smuts, damm, bark mm. med hjälp av pensel, roller eller spruta eller i ett kar, vid lägsta temperatur +5°C (fuktigheten bör inte överstiga 75%). 1-2 skikt appliceras med hjälp av pensel, roller eller spruta med 40-60 minuters intervall, vilket ger en normerad total materialåtgång på 100-130 g/m2. Efter 24 timmar måste den behandlade och torkade ytan målas eller överstrykas med andra skyddsmedel. Undvik blandning med andra medel. Rör om väl innan användning. Eventuell fällning påverkar inte produktens kvalitet.
Säkerhetsföreskrifter
Förvaras bakom lås och oåtkomligt för barn. Använd lämplig skyddsklädsel – handskar och skyddsglasögon eller -mask. Vid stänk i ögonen skölj omgående med rikligt med vatten. Vid behov kontakta läkare (om möjligt visa etiketten för läkare). Hanteras på väl ventilerad plats. Kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall.

Innehåller: 20% järn-vätefosfat, 20% ortofosforsyra, vatten och tillsatser.

Förvaring och transport

HP Anti Rust förvaras och transporteras i hermetiskt tillsluten originalförpackning, avskilt från livsmedel. Vid frysning, behåller sina egenskaper även efter upptining och omrörning. Förvaringstid 36 månader.

Xi
Irriterar ögonen och huden