Holz Prof

Komplett träskyddsmedel, brandskyddsmedel för trä, klass b-s1-d0. För skydd av trä mot eld och antändning.

Användningsområde
Holz Prof används för skydd av färskt trä eller trä som tidigare har behandlats med antipyren eller antiseptiskt medel. Används för skydd av träelement i bostadshus, industri-, lantbruks- och offentliga byggnader. HOLZ PROF är träskyddsmedel mot eld och antändning, avsett för både inom- och utomhusbruk. Holz Prof kan inte användas på ytor som redan har behandlats med fernissa, lack, färg eller annat vattenavvisande medel.

Fördelar

  • Klassificeringsstandard EVS-EN-13501-1:2007 brandklass B-sl-d0 (EN 13823:2007, ISO 11925-2)
  • Nordtest Method NT FIRE 053 (ISO 5660) – utomhusbruk.
  • Svår att sköljas ur, förbinder sig kemiskt med träet, färglös.
  • Gör träet svårantändligt och svårt brännbart material.
  • Ökar hållfastheten för behandlat trä.
  • Brand- och explosionssäker, ofarlig och luktlös.
  • Påverkar inte möjligheter för limning och senare målning av träet.
  • Bevarar trätexturen, förhindrar inte luftcirkulationen.
  • Holz Prof är varken toxisk eller cancerogen.

Användningsmetod

Holz Prof appliceras på underlaget som är rengjort från smuts, damm, bark mm (fukthalten i träet får inte överstiga 18%) med hjälp av pensel, roller eller i kar under tryck eller i vaakuum vid lägsta temperatur +5°C (fuktigheten får inte överstiga 75%), men även med hjälp av doppning, blötläggning eller autoklavbehandling. 2-3 skikt appliceras med hjälp av pensel eller roller med 40-60 minuters intervall, vilket ger en normerad total materialåtgång på 300 g/m2. Efter 72 timmar är den behandlade och torkade ytan övermålningsbar. Medlet har färdigimpregnerat träet efter 7 dygn. Fryst trä bör inte behandlas! Undvik blandning med andra medel. Rör om väl innan användning. Eventuell fällning påverkar inte produktens kvalitet.

Säkerhetsföreskrifter

Förvaras bakom lås och oåtkomligt för barn. Använd lämplig skyddsklädsel – handskar och skyddsglasögon eller -mask. Vid stänk i ögonen skölj omgående med rikligt med vatten. Vid behov kontakta läkare (om möjligt visa etiketten för läkare). Hanteras på väl ventilerad plats. Kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall.

Innehåller: 30% järn-vätefosfat, vatten och tillsatser.

Förvaring och transport

Holz Prof förvaras och transporteras i hermetiskt tillsluten originalförpackning, avskilt från livsmedel.
Vid frysning, behåller sina egenskaper även efter upptining och omrörning. Förvaringstid 36 månader.
Xi
Irriterar ögonen och huden